Polityka prywatności

Polityka prywatności

Sprzedawca szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez Użytkowników Sklepu i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane podmiotu przetwarzającego dane osobowe
Dane podmiotu przetwarzającego dane osobowe: Paweł Popczyk prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą SUPER-ENERGIA Paweł Popczyk ul.Rycerska 32 42-202 Częstcohowa, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, posiadająca adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rycerska 32, 42-202 Częstochowa, NIP: 576 140 12 70, tel. 796 752 366, dobryczassklep@gmail.pl.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email
– podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
– dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. Czas przetwarzania danych.
Przetwarzane dane będą tylko na czas realizacja umowy sprzedaży – okres wymagany przepisami o rachunkowości i podatkach do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej.
Klient w każdej chwili może skorzystać z żądania od Sprzedawcy  do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Z  powyżej wymienionego prawa  mogą Państwo skorzystać poprzez:
kontakt pisemny SUPER-ENERGIA Paweł Popczyk, ul. Rycerska 32, 42-202, poczta Częstochowa
kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: dobryczassklep@gmail.com

5. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
Sprzedawca  informuje, że sklep internetowy www.dobryczassklep.pl stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie :  zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Informacje przesyłane  z serwera do Klienta są  również kodowane. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

6. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.
Klient posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Kwestie nieuregulowane w regulaminie
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W związku z prowadzeniem Sklepu, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień oraz świadczonych usług. Szczegóły dotyczące wykorzystania konkretnych danych Użytkownika:
Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści:
a) wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta;
b) informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
c) informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
d) treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu:
a) informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
b) informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
c) wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia może uniemożliwić jego realizację. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych i ich poprawiania w panelu „Konto” i żądania usunięcia.
Dane osobowe Klientów zgromadzone w związku z korzystaniem z Sklepu (podane przez Klientów oraz dane zgromadzone automatycznie) będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Klient w procesie rejestracji konta ma możliwość wyrażenia osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych administratora danych osobowych. Zgoda ta nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Klient w dowolnym momencie może udzielić bądź cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Przetwarzanie plików typu „cookies”
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenieKlienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych po trzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Klienta do „koszyka”.W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia zastosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niego.

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)SUPER-ENERGIA Paweł Popczyk, ul. Rycerska 32, 42-202, poczta Częstochowa  , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  ww.dobryczassklep.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.
Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBanku („Bank”) w związku z:
a.   świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b.   obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c.   w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez   nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w   ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.  należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)         mBank
b)         Twisto Polska sp. z o.o.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.